Notepad programing

Home | pac man | Calculator | flight

Welcome!

Click here to start your fun!

This is a website where you can write things on the notepad and run them on your computer.  :)
 
heres a sample
 
just copy this and paste it on notepad
 
ScratchV02  &~ObjSStch      c  c  c  c  c  c  c  c   c 
c  c  c 
c  c      history    '2010-9-20 17:37:06 save sea monkey 1  
    platform    Win32    language    en   
os-version    NT    scratch-version    1.4 of 30-Jun-09     thumbnail"   x c      author       %_

“5 ۷%“
““1
 ۷)
“““ 

۷1“““ ““““۷
۷1““ ““ŒŒ!
9
“““““““ŒŒŒŒŒŒ!
۷9
““““ ŒŒ! ۷=
““Œ ŒŒ“% ۷=
ŒŒ ŒŒŒ“%
 !۷
ŒŒŒŒŒŒŒŒhhhh) 
۷ ŒŒŒŒŒhhhhhhh)
۷۷
“ŒŒh h“%
۷

hhh hh)
۷!۷ hh hhh)
۷%
 h hhh“)
۷%
 h hhhh-

-۷ 
 hhhhŒ- 
-
 hhh h۷ 
-
 hhh h
۷
 ŒŒŒŒŒŒŒ
 hh hh۷
 ŒŒŒ
ŒŒŒ
  “h hh  
ŒŒŒŒ   h hhh  
ŒŒŒŒ 
 Œ hhh۷ ۷
ŒŒŒŒ

 hDDDŒ
 ۷ ۷
ŒŒŒ ŒŒŒŒhhhhhhŒŒŒ ŒŒŒŒ
  hhDDDDDDDDD
۷ ۷ Œ ŒŒŒhh
hhŒŒŒ Œ۷  DDDDDDDDDD
  ۷۷ ŒŒŒŒŒŒŒŒŒhh ŒŒ“ ۷  DDD D  ۷۷
ŒŒŒŒŒŒŒŒhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒŒ“ ۷……Z DD D ŒŒ۷۷  ŒhŒŒŒŒ“
۷……………ŒŒDD DhŒŒŒ ŒŒ“ ۷۷ ŒŒŒŒŒŒŒhh hhhh“hhh hhŒŒŒŒŒŒŒ“ ۷Œ…ZŒŒ…
DD DhŒŒŒ
Œ۷۷ ŒŒŒŒŒŒŒhhhhhhhhh“ ۷hhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒ ŒŒŒ……ԩD DDŒŒŒ
ŒŒŒ۷۷ ŒŒŒŒŒŒŒ h“
hhhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒ Œ………Z~Œ~
D DDŒŒŒŒ!۷ ŒŒŒŒŒŒhhhhhhh“hhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒ ŒŒŒŒŒŒ…Œ~.
~~D DDhhhhhhhhŒŒŒ ŒŒ۷ ŒŒŒhhhhhhhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ“ 'Œ……Z~~S
=DD=DDDDDDhh h ŒŒŒ““““““#ŒŒŒŒŒŒhhhhhhhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ 'Œ…ŒS~
DDDD=DDDDDhh hhhhŒ Œ““““““““
 ŒŒŒŒŒŒhhhhhhh7hhhŒŒŒŒŒ“ŒŒ……Y~
.=D6D6==/DDhh
hhŒŒŒŒŒŒŒŒ“ “““
 ŒŒŒŒŒŒhhhhhh;hhhhhhŒŒŒŒŒŒŒZ…SSw.===/D6DD66hh
hhhŒŒŒŒŒŒŒŒ““ “““
 ŒŒŒŒŒŒhhhhh“ShhhhhhŒŒŒŒŒ“““““““Œ…Z…Z~Sx
ŒD===/=D/D۷“hhhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒŒ“ “ŒŒ“
 ŒŒŒŒŒhhhhhh ChhhhhŒŒŒŒŒŒ““““Œ“““a…SYxSD=D=6===DD“ hhŒŒŒŒŒŒ“““““ŒŒŒŒŒŒŒ ŒŒŒŒŒŒhhhhh ۷ ;hhhhhhŒŒŒŒŒ“““““““aa““Œ…~SwSDDD/6=66=D “hhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ““ŒŒ Œ ŒŒŒŒŒhhhhhh
OŒDDDDDDDD۷hhhhhŒŒŒŒŒ““““a““aS‹“…Œ
~&~~
==DDDDD6Dh hhhhhhhhŒ ŒŒŒhhhhhh ŒŒŒŒŒhhhhh  DDDDh
h3hŒŒŒŒŒŒ““““Œ““aS„S~S&S~~
D=6D=YDZah
“hhhhhhŒ Œ h“
 ŒŒŒhhhhh ŒD
DCD۷۷hhhhhŒŒŒŒŒghŒSgZ‹ŒŒSS&~S
~~D=DD=ZhShh
“hhhhhhŒŒŒŒŒŒŒh hh
 ŒŒhhhhh“ DD
DCDh۷hhhhhŒŒŒŒŒŒaŒŒgaY‹…Œ&SS~hahaahahhh
“hhhhhhŒŒŒŒŒŒh hh
 ŒŒhhhhh DDD
DDD“ 7hhhhhŒŒŒŒŒŒaa`SSSSYSxS~SԩŒZahZaZhhh
“hhhhhŒŒŒŒŒŒh hhŒ
 ŒŒhhhhh DDD
DDDD 7hhhhhŒŒŒŒŒŒaa`a„&SS~ZhaaaZhhhhhhŒŒŒŒŒŒ hhh
ŒŒŒŒŒhhhhh DCDDD““““““ŒhhhhhŒŒŒgŒahZSSSS~&S&&ԩ}ahhhahhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ hhh
ŒŒŒŒŒhhhhh DCDDDh““““““““hhhhhŒŒŒŒŒhaa~
&~&YS~ahZaahhhhhhhhhhŒŒŒŒŒhhhhhDDDhhŒ
ŒŒŒŒŒhhhhh DCDDDhŒŒŒ““““““hhhhhŒŒŒŒŒZZaY~~Z~&&w&~SYSSYY`hhhaZhhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒhhDDDDDDDh
ŒŒŒŒŒhhhhh DKDDDhŒŒŒŒŒŒ“““ŒhhhhhŒŒŒŒŒhhSa`Z&x&~~~
…haahhhhhh hhhhhhŒŒŒŒŒhDDDDDDDDh
ŒŒŒŒŒhhhhh DKDDDhhhhhhŒŒ““ŒhhhhhŒŒŒŒŒhhahZ~~&~Shahhhhhhh hhhhhŒŒŒŒŒhDDDDDDDDD
ŒŒŒŒŒhhhhh DCDDDhhhhhhhŒŒ“ŒhhhhhŒŒŒŒŒahhha}ԩ&œ&&ԩSS
Yahhhhhhhh  hhhhhŒŒŒŒŒhDDDDDDDDD
ŒŒŒŒŒhhhhh DkDDDhhhhhhhhŒŒhhhhhŒŒŒŒŒŒŒhŒ.~&&&&&~SYSahhhhhhhhh۷hhhhhŒŒŒŒŒhDDDDDDDDD
 ŒŒhhhhh DDD
DDDhh h_ŒhhhhhŒŒŒŒŒԩ~Z&&&YS
hahhhhhhh““““hhhhhŒŒŒŒŒhDDDDDDDDDŒ
 ŒŒhhhhh DDD
DkDDhhDDDDhhhhŒhhhhhŒŒŒaŒS&&~‹SYZYhhhhhhhhhh“““““““hhhhhŒŒŒŒŒDDDDDDDDDŒ
 ŒŒhhhhhh DD
DDhhhDDDD h[hhŒŒaŒŒ
Sԩ&&YaSYZ…hhhhhhhhhh“ŒhhhŒ““۷hhhhhŒŒŒŒŒDDDDDDDDhŒ
 ŒŒŒhhhhh D
DhD h[hhŒŒŒŒŒZ„~&}Z~ŒghaZhahhhhhhhhh“ŒhhhhhŒ“۷hhhhhŒŒŒŒŒhhDDDDDhhŒ
 ŒŒŒŒŒhhhhh
 DDDDhhhhhDDDD h[ZŒŒŒŒŒŒ`.SԩaZŒŒ`haahhhhhhhŒŒ“ŒhhDDhh“۷hhhhhŒŒŒŒŒhhhhhhhhhŒ
 ŒŒŒŒŒhhhhhh
DDDDDDDh“Œh'haŒaŒŒZS~.S򩩩agSaŒŒŒ Œ/ŒŒŒ“ŒhDDDhh““hhhhhŒŒŒŒŒhhhhhhhhhŒ
 ŒŒŒŒŒŒhhhhh ۷““ŒŒhhh
h'hŒŒŒŒŒŒŒŒŒha…SYSS~Z“SZaŒŒ Œ/ŒŒŒ“ŒhhhhhŒ““hhhhhŒŒŒŒŒhhhhhhhhhŒ
 ŒŒŒŒŒhhhhhh ۷“““ŒŒhh
hŒ#ŒŒ“hDhhh`ZS.
~/~„ZŒaŒŒ Œ/ŒŒ“““ŒhhhhŒ“hhhhhŒŒŒŒŒŒhhhhhhhhhŒ
 ŒŒŒŒŒŒhhhhhh ۷“““ŒŒh
hŒ#Œ“۷“ahhhhhaZ…RS„S۷ŒŒg ŒŒŒ““ŒŒŒŒ“ “hhhhhŒŒŒŒŒŒhhhhhhhhh
 ŒŒŒŒŒhhhhhh“ C۷“““ŒŒŒŒŒŒŒhhhhhhŒŒhŒŒŒhhhhhhhhhh“ZSZRŒŒ ŒŒŒ“““““ “““hhhhhŒŒŒŒŒŒhhhhhhhhh
ŒŒŒŒŒŒhhhhhh“ #۷“““““““ŒhhhhhhŒŒŒŒŒŒ hhhh…
԰ZŒ“ “/““۷““ŒŒŒŒŒŒ“““ŒhhhhhŒŒŒŒŒhhhhhhhhhh
CŒŒŒŒŒŒhhhhhh“۷““““““hhhhhhhŒŒŒŒaŒ hhhhŒZSŒŒ۷ “““۷““ ŒŒ“hhhhhh ŒhhŒŒ
 ŒŒŒhhhhhhhh “hhhhhhhhŒŒŒŒŒŒh hhhZZ… “ ““۷““ŒŒhhhhhhhŒŒhhhhhŒ
ŒŒŒ“
 'ŒŒŒŒŒŒhhhhhhhh۷“ hŒŒŒŒh hhh…Z……Y “ “““““ŒŒ
hhhhŒ
ŒŒŒ“
 ŒŒŒŒŒŒ h;h۷hhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒhhaahhhhhha“…~…… “ “““۷““ŒŒh
hhhŒŒŒŒŒŒ “““
 ŒŒŒŒŒŒŒhhh h۷Œ h#hhŒŒŒŒŒŒŒŒŒhhahhhhhhŒŒS… “ “#“۷““ŒŒhhhhDDDhhhhhhhhŒŒŒŒŒ“ “““
 ŒŒŒŒŒŒŒŒhhhŒŒŒ
ŒŒŒŒaŒZΩ…Œ““ “#“۷“““ŒhhhhDDDDhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ“ “““
 Œh'hhhŒŒŒŒŒŒŒŒ““ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ“Z ““ “#“۷“““ŒhhhhDDDDhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ“ ““ ŒŒŒŒŒŒŒŒŒhhh'hŒŒŒŒŒŒŒŒŒ““““““ŒŒŒŒŒŒgZ“ ““ “/“۷“““ŒhhhhDDDhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ“““““““““ ŒŒ ŒhhhhŒ ŒŒ“““ ““““Œ~~Œ““Œ“““ “#“۷““ŒhhhhhDhhhhhhhŒŒŒŒŒŒ“  ŒŒŒŒh
h
Œ“““ “““Œ…Œ“““۷““ŒŒh hhhhŒŒŒŒŒŒ
ŒŒŒŒŒŒ““ ““Œ…Œ““Œ“
۷۷“““Œh hhhŒŒŒŒŒŒ!
ŒŒŒ“““““““ „ŒŒ““““
۷۷“““h hhŒŒŒŒŒŒ“%
ŒŒŒŒŒŒŒ
““ ŒSYa“a““““ #h“۷““ŒhhhhhhhhhhŒŒŒŒŒŒŒŒ 
ŒŒ۷ŒŒ“a““““““ “hhhhhŒŒŒŒŒŒŒŒ۷ ŒŒ
ŒŒ۷“ŒŒŒ““““““““ hhhhhŒŒŒŒŒŒŒŒ۷ ۷“ŒŒŒŒŒ““““““ hhh
hhhhŒ Œ
۷
۷hhŒŒŒŒŒ“““““ Œhhh
h ŒŒŒ“
۷
 ۷hŒŒ“““
ŒŒŒh hhŒŒŒ ŒŒ۷۷  ۷
hhhhhhŒŒŒŒ“““ “Œ۷
۷
ŒhhhhhhŒŒŒŒŒ“ ŒŒŒŒ ۷
۷
hhhhhhhhhŒŒŒŒ ŒŒŒ
۷
 ۷ hhhhŒŒ ŒŒŒŒ۷۷
h hhhhŒ“۷ ŒŒ ŒŒ
۷۷۷Dh hhhhŒ ۷۷
۷“DDD hhhh
% 9hDDDDDhhhhhhhhh ! ۷5DDDDDDDDhhhhhhh !۷ 5ŒDDDDDDDDDhhhhhh 
۷-“D DDDhhhhh
۷-hDD DDDhhhh
۷%hhDDD DDDhhh ۷۷۷%“hhhhDDD DDDhh۷۷۷ŒhhhhhhDDD DDhŒ ۷ ۷۷“Œ hhhDD DD
9۷ŒŒŒŒh hhhhD D
9۷ ““““““ŒŒŒŒh
hDDD
۷5۷ “““““““ŒŒŒŒhh
5۷ “““““““ŒŒŒŒ
hhhh
۷5 ۷ “““““““ŒŒŒŒhhh hh 5۷ “““““““ŒŒŒŒŒhhhhhhhhh 5 ““““““““ŒŒŒŒhhhhhhh
5   “““““““ŒŒŒŒŒhhh۷1
 ““““““““ŒŒŒŒ1 
۷ ““““۷۷) ۷ “ % 
M ۷!

Q ۷ Q
U)A%=hDDDh! AhDDDDDDD=“hhhhDDDDDDDDŒ  9hhhhhhhhDDDDDDDDDhA 5#“““ŒŒŒhhhhhhhDDDDDDDDhhhhA%7۷“““““ŒŒŒhhhhhhhhDDDDDDhhhhhhh9  ObjSStch   6}c  c  c    c  c  c  c  c    d    c 
d <c  c  !    h   c 
?    Stage           c   c  c  c  c     c 
        |c  c  c  c    c  c  c  c  c  dc  @p€     c  d <c  c  c  c  d 2    background1"h  c    !@gždkŒ|@J
I׼@v25>@kb’mu6         Sprite1       c  !   c  c  "c  #c  $ ?6ѝ<?6ѝ<
   normal            popmc  %  € c  &+  €

­

 Ÿ&žn&žŸ-
‡†

„ƒ~
}
{z
y
x
wv
u
t
srq
po&r&

­


 Ÿž"nœ"žŸ!
…„
ƒ


~
}
{
z
y
x
w
v
u
t
sr
qp
on*j&


­ 
now save the file as Sea-monkey 1
 
Now press open with click defult program. Browse and look for scratch. Click on that and you have a brine shrimp swiming towards your mouse pointer.(click the green flag at the top of the stage)

Adam's programing company